Skip to main content

Công ty tôi có thêm người dùng, tôi có phải trả thêm phí ?

Vtranet không giới hạn số người sử dụng. Vì vậy, bạn hoàn toàn chủ động trong việc thêm bớt số lượng người dùng.