Skip to main content

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai

Địa chỉ: 

Thị trấn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Quản lý kế hoạch đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư

Lĩnh vực: 

Cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: 

Thi công - Xây dựng

Địa điểm triển khai: 

Sơn La

Quy mô triển khai: 

20 người sử dụng.

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý kế hoạch đấu thầu Quản lý Dự án: giai đoạn thực hiện, công việc, thanh tra, kiểm tra, thu/chi thanh quyết toán