Skip to main content

Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp Vtranet

Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp Vtranet

Nhằm bảo vệ bản quyền tác giả công nghệ, Công ty phần mềm Vinno đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cục bản quyền tác giả cấp bản quyền tác giả cho sản phẩm Phần mềm quản lý nội bộ doanh nghiệp Vtranet ngày 20 tháng 12 năm 2012.