Skip to main content

Viện công nghệ thông tin chính thức sử dụng VTRANET

Viện công nghệ thông tin chính thức sử dụng VTRANET

Trung tâm tích hợp công nghệ - Viện ứng dụng công nghệ
Địa chỉ: C6 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu, đề xuất, triển khai các dự án về tích hợp công nghệ

Ngày ký Hợp đồng: 29/12/2010
Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

Vấn đề:
- Quản lý tiến độ, kết quả triển khai dự án
- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào triển khai dự án: các kêt quả nghiên cứu thường lưu trữ dưới dạng giấy tờ nền rất khó khi cần tìm kiếm và đưa vào ứng dụng
- Đánh giá hiệu quả của nhân viên trên kết quả đạt được

Chức năng triển khai:
- Quản lý Nhiệm vụ
- Quản lý Công việc
- Quản lý Vấn đề nghiên cứu
- Quản lý Kết quả đạt được
- Quản lý Tài liệu
- Quản lý thông tin Nhân sự
- Tin tức nội bộ