Skip to main content

Vinno ký hợp đồng triển khai VTRANET cho Viện kiến trúc quy hoạch

Vinno ký hợp đồng triển khai VTRANET cho Viện kiến trúc quy hoạch

Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn - Bộ xây dựng
Địa chỉ: số 10 phố Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lĩnh vực: Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và phát triển nền kiến trúc quốc gia; nghiên cứu phát triển lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

Ngày ký Hợp đồng: 10/03/2011
Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

Vấn đề:
- Quản lý hàng trăm dự án trên cả nước mỗi năm
- Các đơn vị trực phụ thuộc và độc lập, đơn vị liên kết được phân công quản lý các dự án
- Nhu cầu tổng hợp báo cáo thường xuyên và đột xuất
- Lãnh đạo thường xuyên đi công tác, cần nắm bắt thông tin chi tiết về dự án tại nơi công tác

Chức năng Vtranet Vinno triển khai:
- Quản lý Đơn vị
- Quản lý Dự án
- Quản lý Công việc
- Quản lý thông tin Nhân sự
- Báo cáo tổng hợp: theo dự án, đơn vị thực hiện, sản lượng nghiệm thu