Skip to main content

Khởi động triển khai dự án quản lý thông tin Sàn Bất động sản INFO

Khởi động triển khai dự án quản lý thông tin Sàn Bất động sản INFO

 Chiều ngày 27/07/2011, Công ty phần mềm Vinno đã tiến hành họp triển khai dự án phần mềm Quản lý doanh nghiệp cho Sàn bất động sản INFO. 
Các thành viên dự án hai bên đã trao đổi thông tin liên hệ và thống nhất một số điểm liên quan đến chức năng của phần mềm.
Sau hơn 3 giờ thảo luận, hai bên đã cùng thống nhất các chức năng, tổ chức dữ liệu và cách làm việc dự kiến khi ứng dụng phần mềm vào hoạt động.

Buổi họp đã kết thúc tốt đẹp vào 6g30 chiều.